Soalan Lazim

Utama Soalan Lazim

Apakah perkhidmatan yang diberikan oleh JPPH kepada pihak awam?

JPPH menerbitkan laporan pasaran harta dan beberapa jenis laporan lain yang boleh digunakan untuk menentukan anggaran nilai pasaran pelbagai jenis harta tanah yang dijual di pasaran.

Adakah JPPH hanya menilai harta tanah?

JPPH tidak hanya menilai harta tanah. JPPH juga menjalankan penilaian loji dan jentera. Selain penilaian, ia juga boleh melaksanakan pengurusan harta tanah, perejenan harta tanah dan menjalankan kajian kemungkinan.

Adakah JPPH terlibat dengan penilaian kenderaan?

Ya, JPPH juga menjalankan penilaian kenderaan.

Adakah lawat periksa ke atas harta tanah perlu dijalankan sebelum penilaian dibuat?

Pada lazimnya, pegawai JPPH perlu membuat lawat periksa ke atas sesuatu harta tanah sebelum penilaian dijalankan.

Bolehkah pihak awam memohon JPPH menilai harta tanah mereka?

Maaf, tidak boleh. Pelanggan JPPH adalah terhad kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun.

Adakah JPPH menjalankan penilaian untuk kakitangan kerajaan yang ingin membeli rumah dengan menggunakan pinjaman bank?

Maaf, tidak.

Saya ingin menjual rumah yang saya miliki. Bolehkah saya menggunakan khidmat JPPH untuk menjalankan nilaian bagi menentukan nilai pasarannya?

Maaf, tidak.

Saya ingin membeli rumah dengan menggunakan Pinjaman Perumahan Kerajaan untuk pembiayaan. Bolehkah saya menggunakan khidmat JPPH untuk menjalankan nilaian bagi menentukan nilai pasaran rumah tersebut sebelum saya membelinya?

Maaf, tidak

Saya berminat untuk membeli harta tanah kerajaan yang tidak digunakan/diduduki. Bolehkah saya membuat permohonan kepada JPPH untuk membuat penilaian bagi tujuan pembelian tersebut?

Maaf, tidak

Bagaimanakah orang awam boleh mendapatkan anggaran nilai pasaran sesuatu harta tanah?

Orang awam boleh mendapatkan anggaran nilai pasaran sesuatu harta tanah dari seorang penilai swasta atau merujuk kepada laporan pasaran harta yang diterbitkan oleh JPPH.

Adakah JPPH menjual data transaksi harta tanah?

Ya. Perkhidmatan ini lazimnya diberikan kepada penilai, pentaksir dan ejen harta tanah yang berdaftar dengan Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah.

Adakah penjualan maklumat merangkumi komponen Sistem Maklumat Geografi (GIS)?

Buat masa sekarang, pihak Jabatan belum lagi menyediakan Sistem Maklumat Geografi dalam penjualan maklumat.

Siapakah yang bertanggung jawab untuk membayar duti setem dalam sesuatu pindahmilik harta tanah?

Penerima pindahmilik adalah bertanggungjawab untuk membayar duti setem.

Bagaimanakah caranya untuk membuat rayuan duti setem jika saya tidak berpuas hati dengan nilaian yang telah dibuat?

Semua rayuan terhadap nilaian harta tanah hendaklah dikemukakan ke Pejabat Duti Setem (PDS) dan satu salinan dihantar kepada JPPH. Sebarang rayuan seterusnya hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi.

Apakah dokumen yang perlu dihantar ke JPPH untuk membuat penilaian pinjaman perumahan kerajaan?

Dokumen yang perlu dihantar ke JPPH adalah (Jenis I–V):

 1. Surat iringan dari majikan
 2. Borang permohonan (Borang 1)
 3. Salinan surat perjanjian jual beli yang disetem
 4. Salinan hakmilik tanah
 5. Salinan pelan lantai bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (jika berkaitan).Bagi pinjaman Jenis II dan VI tempoh sah laku kelulusan hendaklah masih berkuatkuasa.

Apakah dokumen yang perlu dihantar ke JPPH untuk membuat penilaian pinjaman perumahan bagi tujuan ubahsuai/kerja tambahan?

Dokumen yang perlu dihantar ke JPPH adalah:

 1. Surat iringan dari majikan
 2. Borang permohonan (Borang1)
 3. Salinan surat perjanjian/kontrak ubahsuai/kerja tambahan yang disetem
 4. Salinan hakmilik tanah
 5. Satu senarai cadangan ubahsuai/kerja tambahan (Borang 9) (perincian item ubahsuai bersama ukuran dan kos diperlukan)
 6. Salinan pelan lantai bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (jika ubahsuai melibatkan penambahan keluasan bangunan/struktur bangunan). Tempoh sah laku kelulusan berkenaan mestilah masih belum luput.

Bagaimanakah caranya untuk membuat rayuan pinjaman perumahan (pegawai kerajaan sahaja) jika saya tidak berpuas hati dengan nilaian yang telah dibuat?

Pemohon yang tidak berpuas hati dengan nilaian yang telah dibuat boleh membuat rayuan ke JPPH melalui Bahagian Pinjaman Perumahan dengan memberi alasan yang munasabah.

Bagaimanakah caranya untuk membuat rayuan jika saya tidak berpuas hati dengan amaun pampasan yang diberi oleh Pentadbir Tanah ke atas tanah saya yang telah diambil oleh kerajaan?

Mana-mana pihak yang berkepentingan ke atas tanah berjadual yang tidak berpuas hati dengan amaun pampasan yang diberi oleh Pentadbir Tanah boleh membuat rayuan bertulis kepada Mahkamah Tinggi dengan menggunakan Borang N.

Apakah perkara yang saya boleh membuat bantahan jika saya tidak berpuas hati dengan sesuatu pengambilan tanah oleh kerajaan?

Bantahan hanya boleh dibuat terhadap:

 1. Ukuran tanah
 2. Amaun pampasan
 3. Siapa yang patut dibayar pampasan
 4. Pembahagian pampasan

Bolehkah saya menyemak status sesuatu kes yang dihantar ke JPPH untuk penilaian secara online (melalui Laman Web JPPH)?

Boleh, tetapi ia hanya terhad kepada jenis penilaian berikut:

 1. Duti Setem
 2. Tukar Syarat
 3. Pinjaman Perumahan (pinjaman untuk pegawai kerajaan sahaja)

Ubah Saiz Font
Contrast