Cukai Keuntungan Harta Tanah

 

Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) adalah cukai yang dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) ke atas keuntungan yang diperoleh dari pelupusan dan penjualan harta tanah. Cukai ini adalah diperuntukkan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (Akta 169). Cukai dikenakan ke atas keuntungan yang diperoleh daripada perbezaan harga pelupusan dengan harga perolehan.

HARGA PEROLEHAN

Harga perolehan aset ialah jumlah atau nilai balasan dalam bentuk wang yang dibayar atau diberi untuk memperolehi aset (termasuk kos sampingan perolehan), tolak :

  • Mana-mana bayaran yang diterima sebagai pampasan bagi apa-apa kerosakan atau kecederaan kepada aset;
  • Mana-mana bayaran yang diterima di bawah polisi insurans bagi apa-apa jenis kerosakan atau kecederaan kepada atau kehilangan, kemusnahan atau susut nilai aset; dan
  • Mana-mana bayaran yang hilang sebagai deposit yang dibuat berhubung dengan pindah milik aset.

HARGA PELUPUSAN

Harga pelupusan ialah jumlah wang atau nilai sesuatu balasan yang diperoleh daripada pelupusan mana-mana aset, tolak:

  • Kos atau perbelanjaan yang ditanggung dalam meningkatkan atau menambahkan nilai aset;
  • Kos atau perbelanjaan yang ditanggung pada bila-bila masa selepas perolehan aset oleh pembeli untuk menentukan, menyenggarakan atau mempertahankan haknya ke atas aset yang berkenaan; dan
  • Kos yang ditanggung oleh penjual dalam menjual aset.

KADAR CKHT

Berkuatkuasa 1 Januari 2014 Dalam tempoh tiga kadar cukai yang dikenakan adalah seperti berikut:

 

PERANAN JPPH

JPPH menentukan nilai pasaran harta tanah yang dilupus atau yang diperoleh sebagaimana permintaan LHDN.

PIAGAM PELANGGAN

Semua penilaian bagi maksud CKHT dilaporkan dalam tempoh lapan(8) hari bekerja dari tarikh penerimaan oleh pejabat.

BANTAHAN TERHADAP PENILAIAN

Apa-apa bantahan terhadap penilaian harta tanah hendaklah dirujuk kepada LHDN dan satu (1) salinan kepada JPPH.

RAYUAN SETERUSNYA

Seseorang yang tidak berpuas hati terhadap taksiran terhadapnya boleh membuat rayuan kepada Pesuruhjaya Khas.

 

Ubah Saiz Font
Contrast