Duti Setem

Taksiran dan Pungutan Duti Setem diperuntukkan di bawah undang-undang statut yang dikenali sebagai Akta Setem 1949.

Duti Setem dikenakan ke atas surat cara dan bukan transaksi. Surat cara didefinisikan sebagai setiap dokumen bertulis dan pada amnya duti setem dikenakan ke atas surat cara jenis undang-undang, komersial dan urusan kewangan. Surat cara yang dikenakan duti adalah surat cara yang tersenarai di bawah Jadual Pertama Akta Setem 1949. Orang yang dikenakan duti adalah orang seperti yang disenaraikan di bawah Jadual 3 Akta Setem 1949.

Terdapat dua jenis duti iaitu Duti Ad Valorem dan Duti Tetap. Duti Ad Valorem adalah duti dikenakan berdasarkan nilai yang dinyatakan dalam surat cara atau nilai pasaran yang berkaitan manakala Duti Tetap adalah duti dikenakan tanpa ada kaitan dengan balasan atau amaun yang dinyatakan dalam surat cara.

Peranan jabatan adalah menilaikan apabila sesuatu harta tanah dipindah milik, penerima pindah milik di kehendaki membayar duti setem.

 

ASAS CUKAI

Seperti mana diperuntukkan di bawah Jadual Pertama Akta Setem 1949, duti ini adalah berasaskan kepada balasan nilai wang atau nilai pasaran harta tanah, mana yang lebih tinggi.

 

KADAR CUKAI

Kadar cukai yang dikenakan adalah berdasarkan kepada kadar yang telah ditetapkan oleh pihak LHDN mengikut Akta Setem 1949.

 

TARIKH NILAIAN

Di mana terdapat Surat Perjanjian Jual Beli, tarikh nilaiannya adalah pada tarikh Surat Perjanjian disempurnakan. Jika tiada Surat Perjanjian, tarikh nilaian adalah pada tarikh surat cara pindah milik disempurnakan.

 

PERANAN JPPH

Pejabat Duti setem (PDS) di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mengemukakan borang yang tertentu ke JPPH untuk penentuan nilai pasaran harta tanah dan melapor dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi kes standard dan lima (5) hari bekerja bagi kes bukan standard. Pihak LHDN akan mengenakan Duti Setem mengikut kadar yang ditetapkan berasaskan nilaian yang dilaporkan oleh JPPH. PDS kemudiannya memaklumkan penerima pindah milik / peguam berkenaan duti yang perlu dibayar. Dokumen yang perlu dikemukakan ke PDS / JPPH:

  • Borang PDS 15 yang diisi dengan lengkap dan betul.
  • Salinan Surat Perjanjian Jual Beli (jika ada).
  • Salinan Dokumen Hak milik. Pihak yang berkenaan dinasihatkan membuat persediaan yang perlu supaya pegawai JPPH dapat melawat periksa harta tanah berkenaan.

 

PIAGAM PELANGGAN

Melaporkan semua penilaian Duti Setem dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi kes standard dan lima (5) hari bekerja bagi kes bukan standard dari tarikh penerimaan oleh pejabat.

 

SEMAKAN ATAS TALIAN

Semakan status penilaian boleh dibuat secara atas talian di http://www.jpph.gov.my dan / atau sms taip JPPH < jarak>DUTI SETEM<jarak>No. Adjudikasi<jarak>e-mel dan hantar ke 15888.

 

BANTAHAN TERHADAP NILAIAN

Apa-apa bantahan terhadap nilaian harta tanah hendaklah dikemukakan ke PDS dan satu salinan kepada JPPH.

 

BANTAHAN SETERUSNYA

Sebarang bantahan seterusnya adalah melalui kes yang dirujuk oleh PDS ke Mahkamah Tinggi.

Ubah Saiz Font
Contrast