Duti Harta Pusaka

  • Harta Pusaka dikenakan ke atas harta tanah yang dipusakai oleh seseorang. Pihak yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran, taksiran dan pungutan cukai ini ialah Pemungut Duti Harta Pusaka, manakala JPPH dipertanggungjawabkan untuk menilai harta tanah yang terlibat.
  • Tarikh nilaian ialah tarikh kematian. Sepertimana proses untuk Duti Setem, sebarang kemusykilan ke atas nilaian hendaklah dirujuk terus kepada Pejabat Duti Harta Pusaka secara bertulis dan disalinkan sesalinan kepada JPPH. Rayuan seterusnya juga boleh dibawa ke Mahkamah Tinggi.
  • Pada 1 November 1991, Enakmen Duti Harta Pusaka 1941 dan beberapa Enakmen lain berhubung dengan Duti Harta Pusaka telah dimansuhkan. Akan tetapi enakmen-enakmen tersebut digunapakai bagi kes kematian sebelum 1 November 1991.
Ubah Saiz Font
Contrast