Insurans Kebakaran

Nilaian bangunan bagi tujuan perlindungan insurans kebakaran serta risiko lain adalah diperlukan dari semasa ke semasa.

Apabila menerima permohonan, JPPH akan memeriksa harta tanah berkenaan untuk menentukankan anggaran kos pembinaan semula bagi maksud insurans. Kebanyakan permohonan penilaian bagi maksud ini adalah disertakan bersama permohonan nilaian bagi maksud pinjaman perumahan.

Ubah Saiz Font
Contrast