Kadaran

Kadaran atau taksiran adalah cukai yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ke atas semua pegangan (harta tanah) yang terletak di dalam kawasan PBT bagi membolehkan  pihak tersebut menyediakan perkhidmatan kepada semua pemilik dan penduduk pegangan berkenaan. Kuasa untuk mengenakan kadar adalah diperuntukkan di bawah:

  • Akta Kerajaan Tempatan 1976  (Akta  171)  bagi Semenanjung Malaysia;
  • Ordinan Kerajaan  Tempatan  1961  (No.  11  Tahun 1961, Undang-Undang Sabah);  dan
  • Ordinan Pihak  Berkuasa  Tempatan  1996  (untuk Negeri Sarawak).

ASAS CUKAI

Asas cukai yang digunakan  oleh semua PBT adalah berdasarkan Nilai  Tahunan harta tanah berkenaan melainkan bagi negeri Johor ianya berdasarkan Nilai Tambah.

NILAI TAHUNAN

Nilai  Tahunan ertinya anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dijangka akan diperolehi dari setahun ke setahun daripada pegangan yang berkenaan jika disewakan, dengan tuan tanah membayar belanja bagi pembaikan, insurans, penyenggaraan atau pemeliharaan dan segala kadar dan cukai awam.

 NILAI TAMBAH

Nilai Tambah ertinya harga yang seorang pemunya sanggup dan tidak terikat untuk menjual, dijangka dapat diperolehi daripada seseorang yang sanggup membeli dengannya pemunya itu sedang berunding, tentang penjualan dan pembelian pegangan itu.

JENIS KADAR

Di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, PBT boleh mengenakan kadar berikut:

  • Kadar yang disatukan atau kadar tahunan di bawah Seksyen 127
  • Kadar Perparitan di bawah Seksyen 132

KADAR CUKAI

Kadar yang dikenakan adalah berdasarkan peratus yang tertentu daripada  Nilai Tahunan atau Nilai Tambah dan peratus ini boleh diubah oleh PBT yang berkenaan dari setahun ke setahun dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan tertakluk kepada kadar maksimum seperti berikut:

Jenis Kadar

Asas Nilaian

Nilai Tahunan Nilai Tambah
Kadar Yang Disatukan atau Kadar Tahunan 35% 5%
Kadar Perparitan 5% 1%

 

Akta Kerajaan Tempatan juga memperuntukkan penggunaan kadar yang berbeza berdasarkan lokasi atau kegunaan harta tanah.

PBT adalah bertanggungjawab menentukan Nilai Tahunan/ Nilai Tambah, kadar peratusan dan pengutipan cukai masing-masing.

PENILAIAN SEMULA

Penilaian semula semua pegangan dijalankan setiap lima (5) tahun sekali atau dalam tempoh lanjutan yang ditentukan oleh PBN.

PERANAN JPPH

JPPH memberi nasihat kepada PBT yang memerlukan perkhidmatan berikut :

  • Penubuhan Unit Penilaian;
  • Mengemaskinikan Senarai Nilaian;
  • Nilaian Harta Tanah;
  • Menghadiri Bantahan; dan/ atau
  • Menghadiri Perbicaraan Mahkamah Sebagai Saksi Pakar

Ubah Saiz Font
Contrast