Pengambilan Tanah

PENGENALAN/ LATAR BELAKANG BERKENAAN MAKSUD NILAIAN

Hak pemilikan harta di Malaysia adalah di bawah beberapa perundangan seperti berikut :

 • Perlembagaan Persekutuan.
 • Kanun Tanah Negara 1965/ Land Ordinance (Sabah Cap. 68) 1950/ Sarawak Land Code (Cap.81) 1958.
 • Akta Pengambilan Tanah 1960/ Land Aquisition Ordinance (Sabah Cap.69) 1950/ Part IV of the Sarawak Land Code (Cap. 81) 1958.

Hak Pengambilan Tanah

Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa :

 • 13 (1) – Tiada seseorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.
 • 13(2) – Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta-harta dengan paksa dengan tiada pampasan yang mencukupi.

AKTA / PERUNDANGAN YANG BERKAITAN

Kuasa Pengambilan Tanah

Seksyen 3, Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) (Pindaan) memperuntukkan bahawa Pihak Berkuasa Negeri boleh mengambil mana-mana tanah yang diperlukan:

 • Bagi apa-apa maksud awam;
 • Oleh mana-mana orang/perbadanan bagi apa-apa maksud yang pada pendapat Pihak Berkuasa Negeri memberi manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia atau mana-mana bahagian dari itu atau kepada orang awam pada am atau mana-mana kelas orang ramai; atau
 • Bagi maksud melombong atau kediaman, pertanian, perdagangan, perindustrian atau rekreasi atau mana-mana kombinasi maksud tersebut.

PROSES PENGAMBILAN TANAH (AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 (PINDAAN))

 • Penyiaran Warta di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah 1960 (Pindaan) bahawa tanah berkemungkinan akan diambil.
 • Penyiaran Warta di bawah Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 (Pindaan) mengenai pengisytiharan pengambilan yang dicadangkan.
 • Pihak yang berkepentingan perlu menghadiri siasatan di Pejabat Tanah di mana pihak berkepentingan boleh mengemukakan tuntutan semasa siasatan dibuat.
 • JPPH memberi khidmat nasihat kepada Pentadbir Tanah dalam menentukan pampasan.
 • Pentadbir Tanah menyediakan award bertulis di dalam Borang G.
 • Pihak berkepentingan yang tidak berpuas hati dengan tawaran pampasan boleh mengemukakan rayuan kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh enam (6) minggu dari tarikh Borang G dikeluarkan.

HAK PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

 • Pihak yang berkepentingan boleh membuat tuntutan jumlah pampasan kepada Pentadbir Tanah dalam masa yang ditetapkan.
 • Pihak yang berkepentingan boleh mendapatkan khidmat penilai swasta. Fi penilaian boleh dibayar balik oleh Kerajaan.
 • Orang yang berkepentingan adalah orang yang mempunyai kepentingan dalam pampasan.

PERANAN JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA  (JPPH)

 • JPPH menjalankan kajian terperinci ke atas semua kerugian yang dituntut dan seterusnya menasihati Pentadbir Tanah mengenai semua perkara yang berkaitan dengan pampasan.
 • Pampasan yang disyorkan adalah berdasarkan kepada Jadual Pertama, Akta Pengambilan Tanah 1960 (Pindaan).
 • JPPH akan mempertahankan penilaian yang dibuat jika pemilik atau orang yang berkepentingan membuat bantahan ke Mahkamah Tinggi.

RUJUKAN KE MAHKAMAH

 • Mana-mana pihak yang berkepentingan ke atas tanah berjadual dan tidak berpuas hati dengan award Pentadbir Tanah boleh membuat rayuan bertulis kepada Mahkamah Tinggi dengan menggunakan Borang N.
 • Bantahan hanya boleh dibuat ke atas perkara berikut:
  • Ukuran Tanah
  • Amaun Pampasan
  • Siapa yang Patut Dibayar Pampasan
  • Pembahagian Pampasan

PIAGAM PELANGGAN

JPPH akan melaporkan nilaian kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan, dengan syarat disertakan maklumat dan pelan yang betul dan lengkap.

PRINSIP PENENTUAN PAMPASAN

Jadual Pertama Akta Pengambilan Tanah 1960 (Pindaan) menggariskan penentuan pampasan yang merangkumi:

 • Nilai Pasaran;
 • Naik-nilai(Batterment);
 • Pecah-pisah (Severance);
 • Penjejasan Terbabit (Injurious Affection)
 • Perbelanjaan sampingan akibat berpindah tempat kediaman atau tempat perniagaan;
 • Kerja-kerja Akomodasi (Accomodation Works).

Ubah Saiz Font
Contrast