Pengubahan Kategori Kegunaan Tanah

Penilaian untuk maksud pengubahan kategori kegunaan tanah atau syarat nyata dalam hakmilik adalah biasanya dijalankan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).

 PENGUBAHAN KATEGORI KEGUNAAN TANAH

Mengikut seksyen 52 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965, semua tanah yang diberi milik terbahagi kepada tiga (3) kategori kegunaan tanah iaitu “pertanian”, “bangunan”, dan “industri”. Semua pemilik tanah sepatutnya menggunakan tanah berkenaan mengikut kategori kegunaan tanah dan syarat nyata dalam hakmilik. Kegagalan berbuat demikian adalah melanggar syarat yang ditetapkan dan Pihak Berkuasa Negeri boleh merampas balik tanah berkenaan. Tuan tanah yang ingin menggunakan tanahnya untuk kategori selain daripada yang tercatat dalam hakmilik perlu mengambil tindakan untuk mengubah kategori kegunaan tersebut. Seksyen 124 dan 124A KTN dan juga Kaedah-Kaedah Tanah Negeri membolehkan tuan tanah berbuat demikian. Pihak Berkuasa Negeri akan mengenakan bayaran premium tambahan ke atas setiap permohonan tukar syarat yang diluluskan.

PERANAN JPPH

JPPH akan menjalankan penilaian ke atas tanah berkenaan dan memberi nasihat kepada pentadbir tanah sewajarnya.

PENILAIAN OLEH JPPH

Nilaian JPPH akan dijadikan asas kepada perkiraan bayaran premium tambahan bagi setiap permohonan tukar syarat. Perkiraan kadar premium tambahan serta asas penilaian adalah berbeza bagi setiap negeri sebagaimana Kaedah-Kaedah Tanah Negeri masing-masing. Pada kebiasaannya, nilai pasaran perlu ditentukan.

ASAS PENILAIAN

Dari segi teori, bayaran yang dikenakan untuk tukar syarat ialah peratusan daripada perbezaan nilai antara kategori kegunaan baharu dan kategori kegunaan sedia ada. Nilaian yang ditentukan adalah berdasarkan kepada nilai pasaran bagi kategori kegunaan tanah baharu dan kategori kegunaan sedia ada. Kadar peratusan dan asas perkiraan premium tambahan dinyatakan dalam Kaedah-Kaedah Tanah Negeri masing-masing.

Faktor yang diambilkira dalam penentuan nilai termasuk keadaan tanah pada tarikh nilaian, jenis pembangunan yang boleh diluluskan, lokasi, bentuk dan keluasan tanah berkenaan.

PIAGAM PELANGGAN

Jika permohonan penilaian disertakan dengan maklumat dan pelan yang betul dan lengkap, JPPH akan melaporkan nilaian kepada Pejabat Tanah/ Pejabat Tanah dan Galian dalam masa 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan oleh pejabat.

 PERMOHONAN TUKAR SYRAT

Pemilik tanah hendaklah mengemukakan permohonan ke Pejabat Tanah/ Pejabat Tanah dan Galian yang berkenaan dengan mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan.

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN DARIPADA PEMILIK TANAH

  • Salinan Hakmilik;
  • Alamat Harta (Jika Ada);
  • Pelan Tapak;
  • Pelan Lokasi;
  • Cadangan Pembangunan;
  • Kajian Kemungkinan (Jika Ada); dan
  • Laporan Nilaian (Jika Ada)

Ubah Saiz Font
Contrast