Penswastaan Dan Pengkorporatan

PENSWASTAAN

Bererti pemindahan aktiviti atau fungsi sektor awam kepada sektor swasta. Kerajaan menyediakan dana pembiayaan untuk pihak swasta melaksanakan dan menyiapkan projek tersebut.

 PENGKORPORATAN

Pengkorporatan adalah menukar taraf agensi Kerajaan kepada syarikat milik penuh Kerajaan di bawah Akta Syarikat 1965.

KERJASAMA AWAM-SWASTA (PPP)

Bermaksud projek Kerajaan dibina dan disiapkan oleh pihak swasta dengan dana pembiayaan oleh pihak swasta. Sebagai balasannya Kerajaan akan memberi bayaran balik secara tanah ganti (land swap) atau bayaran ansuran dalam bentuk pajakan.

KAEDAH PENSWASTAAN

 • Tukar ganti tanah
 • Penjualan aset/Ekuiti
 • Pajakan Aset
 • Kontrak Pengurusan
 • Bina-Kendali-Pindah (BOT)
 • Bina-Kendali (B.O)
 • Bina-Pindah (B.T)
 • Bina-Pajak-Pindah (B.L.T)
 • Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (M.B.O)
 • Bina-Pajak-Urus-Pindah (B.L.M.T)

PERANAN JPPH

Penglibatan JPPH dalam urusan penswastaan/Kerjasama Awam-Swasta termasuk:

 • Menilai aset
 • Ahli Jawatankuasa Tetap Penswastaan di Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Kementerian Kewangan Malaysia.
 • Ahli Jawatankuasa Penilaian Kewangan/Teknikal di UKAS, Kementerian Kewangan Malaysia.
 • Berunding dengan syarikat mengenai nilaian (jika diperlukan).

JENIS HARTA YANG DINILAI

 • Harta Tak Alih: Tanah dan Bangunan
 • Harta Alih: Loji dan Jentera, Peralatan, Kenderaan dan sebagainya.

ASAS NILAIAN

 • Nilai pasaran aset berdasarkan:
  • Kegunaan semasa (sedia ada)
  • Kegunaan terbaik dan tertinggi; dan/atau
  • Kegunaan berdasarkan cadangan syarikat
 • Nilai Pajakan
 • Nilai Sewa

TARIKH NILAIAN

Tarikh nilaian adalah biasanya berdasarkan tarikh semasa atau suatu tarikh yang ditentukan oleh Jawatankuasa Penswastaan UKAS/UPEN.

PERMOHONAN NILAIAN

Semua cadangan untuk penswastaan bagi tanah/agensi persekutuan mesti dirujuk kepada UKAS. Di peringkat negeri ia perlu dirujuk kepada UPEN yang berkenaan.

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

 • Ringkasan cadangan
 • Salinan hakmilik atau dokumen sokongan
 • Pelan lokasi, pelan tapak dan pelan bangunan
 • Kajian kemungkinan, jika ada
 • Model perniagaan, jika ada
 • Laporan Jururunding, jika ada
 • Laporan penilaian, jika ada

PIAGAM PELANGGAN

Semua permohonan nilaian yang lengkap akan dilaporkan dalam tempoh 20 hari bekerja dari tarikh penerimaan pejabat.

RAYUAN TERHADAP NILAIAN

Semua rayuan dan bantahan hendaklah dikemukakan ke UKAS/UPEN dan salinan ke JPPH untuk pertimbangan.

Ubah Saiz Font
Contrast