Pemberimilikan Tanah

Di bawah Kanun Tanah Negara dan Kaedah-Kaedah Tanah Negeri, orang perseorangan, organisasi atau agensi kerajaan boleh memohon untuk memiliki tanah Kerajaan. Apabila Pihak Berkuasa Negeri meluluskan permohonan tersebut, maka tanah berkenaan akan diberi milik dan surat hakmilik akan dikeluarkan kepada pemohon. Biasanya, Pihak Berkuasa Negeri akan memberi hakmilik pajakan 60 tahun atau 99 tahun dengan atau tanpa syarat nyata. Sebelum sesuatu hakmilik itu dikeluarkan, pemohon dikehendaki membayar premium kepada Pihak Berkuasa Negeri.

PERANAN JPPH

JPPH menjalankan penilaian ke atas tanah yang dipohon apabila diminta oleh Pejabat Tanah/ Pejabat Tanah dan Galian Negeri. Asas nilaian adalah seperti ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Tanah Negeri masing-masing.

ASAS PENENTUAN PREMIUM

Pihak Berkuasa Negeri akan mengenakan bayaran premium ke atas permohonan yang berjaya. Premium ini adalah berasaskan kepada penilaian tanah yang dijalankan oleh JPPH. Kadar premium adalah berbeza bagi setiap negeri di Malaysia berdasarkan Kaedah-Kaedah Tanah Negeri yang berkenaan.

ASAS PENILAIAN

Nilai tanah adalah berdasarkan nilai pasaran mengikut kegunaan tanah yang dipohon. Antara faktor yang diambil kira dalam penilaian adalah jenis kegunaan tanah yang dipohon, keadaan tanah, tempoh pajakan, lokasi, bentuk dan saiz tanah yang dipohon.

PIAGAM PELANGGAN

Jika permohonan penilaian disertakan dengan maklumat dan pelan yang betul dan lengkap, JPPH akan melaporkan nilaian ke Pejabat Tanah / Pejabat Tanah dan Galian dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan oleh pejabat.

PERKARA LAIN

Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan ke Pejabat Tanah/ Pejabat Tanah dan Galian dengan mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan. Pejabat Tanah/ Pejabat Tanah dan Galian perlu mengemukakan ke JPPH maklumat berikut :

Butir hakmilik yang dicadangkan seperti:

  • Kategori kegunaan tanah.
  • Syarat nyata yang dikenakan (jika ada)
  • Tempoh pajakan (jika berkenaan)
  • Pelan tapak tanah yang akan diberi milik Cadangan pelan pembangunan (jika berkenaan)

Ubah Saiz Font
Contrast