Pinjaman Perumahan Kerajaan

PENGENALAN

 • Pegawai Kerajaan layak memohon pinjaman perumahan Kerajaan. Kemudahan ini juga diberikan kepada pagawai – pegawai di Badan Berkanun dan juga Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Amaun pinjaman / pembiayaan yang ditawarkan adalah berdasarkan kepada amaun terendah di antara kelayakan / harga rumah / amaun yang dipohon baki hutang bank atau nilai pasaran.
 • Bagi Pembiayaan PertamaAnsuran bulanan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.Bagi Pembiayaan KeduaAnsuran bulanan tidak melebihi 50% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.

PERANAN JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA (JPPH)

JPPH memberikan perkhidmatan penilaian kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) untuk :-

 • Menentukan nilai pasaran harta tanah bagi maksud Pinjaman Perumahan dan Insuran Api.
 • Mengesahkan kemajuan kerja pembinaan rumah untuk maksud bayaran berperingkat.
 • Mengesahkan kesiapan serta tambahan / ubahsuai untuk maksud Bayaran Berperingkat.
 • Menentukan nilai pasaran harta tanah yang dibeli dengan LPPSA bagi maksud Guaman Sivil (Perintah Jualan).

JENIS-JENIS PINJAMAN PERUMAHAN

Terdapat 7 jenis permohonan pinjaman iaitu seperti berikut :-

BAYARAN BERPERINGKAT

 • Bayaran berperingkat hanya melibatkan permohonan pinjaman perumahan Jenis II, III, VI dan VII. Pembayaran akan dibuat berdasarkan kepada kemajuan kerja pembinaan.
 • Pemohon perlu menghantar surat tuntutan bayaran berperingkat ke JPPH dan salinan ke LPPSA untuk tindakan selanjutnya. Lawat periksa akan dijalankan oleh pegawai JPPH bagi mengesahkan kemajuan kerja sebelum bayaran dapat disyorkan.

PINJAMAN PERUMAHAN KEDUA

 • Pemohon telah menyelesaikan hutang pinjaman pertama.
 • Pemohon yang mengambil pinjaman harta tanah kedua tidak layak memohon pinjaman Jenis VII.

PEMBIAYAAN KERJA TAMBAHAN

 • Kos kerja tambahan perlu mendapat penilaian dari JPPH.
 • Permohonan kerja tambahan perlu dikemukakan serentak dengan borang permohonan pinjaman perumahan.

KERJA UBAHSUAI

 • Permohonan penilaian ke JPPH bagi kerja ubahsuai adalah dibenarkan selepas lima (5) tahun dari tarikh surat kelulusan bagi Jenis I dan IV.
 • Permohonan untuk kerja ubahsuai hanya dibenarkan ke atas harta yang dibiayai melalui pinjaman perumahan Kerajaan dan disertakan pelan bangunan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. (Kerja ubahsuai yang dibenarkan hanya terhad kepada penambahan keluasan bangunan sahaja)
 • Permohonan untuk kerja ubahsuai perlu menggunakan Borang 9-Pindaan.
 • Pinjaman yang diluluskan adalah berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh LPPSA.

PEMBAYARAN BAGI KERJA TAMBAHAN/UBAHSUAI

 • Pemohon perlu menghantar surat ke JPPH memaklumkan kemajuan / kesiapan kerja dan salinan kepada LPPSA.
 • Surat tuntutan bayaran hendaklah menggunakan Borang 9-Pindaan yang disahkan oleh kontraktor dan peminjam.
 • Kerja tambahan tersebut akan dilawat periksa oleh pegawai JPPH sebelum disyorkan kepada LPPSA untuk pembayaran.

PENGHANTARAN KE JPPH

 • Pemohon hendaklah mengisi dengan lengkap 2 set borang permohonan dimana 1 set untuk kegunaan LPPSA dan 1 set untuk kegunaan JPPH Malaysia.
 • Bagi permohonan penilaian kepada JPPH, permohon hendaklah mengemukakan dokumen berikut :-
  • Borang permohonan yang lengkap
  • Surat Iringan daripada daripada Ketua Jabatan.
  • Sesalinan Hakmilik ;
  • Salinan Perjanjian Jual Beli ; dan
  • Salinan Pelan Lantai / Pelan Bangunan.
 • Borang permohonan penilaian hendaklah dikemukakan ke Pejabat JPPH di mana harta tanah terletak. JPPH akan melaksanakan kerja-kerja penilaian dan akan mengemukakan laporan penilaian tersebut kepada LPPSA melalui emel.

FI PENILAIAN

 • Tiada fi penilaian dikenakan ke atas pegawai kerajaan yang memohon pinjaman perumahan Kerajaan.
 • Walau bagaimanapun, bagi pegawai di Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang memohon pinjaman perumahan selain daripada pinjaman perumahan kerajaan, fi akan dikenakan.

PIAGAM PELANGGAN

Penilaian bagi pinjaman perumahan akan disiapkan dalam tempoh lapan (8) hari bekerja dari tarikh penerimaan borang permohonan yang lengkap oleh pejabat JPPH terlibat.

SEMAKAN PERMOHONAN

Pemohon boleh menyemak status penilaian secara atas talian (online) di http://www.jpph.gov.my dengan memasukkan No. Kad Pengenalan dan / atau sms taip JPPH <jarak>PINJAMAN<jarak> No. KP<jarak> e-mel dan hantar ke 15888.

Ubah Saiz Font
Contrast