Perkhidmatan Jualan Data Transaksi/ Sewa Harta Tanah

Utama Perkhidmatan JPPH Aktiviti Penilaian dan Perkhidmatan Harta Perkhidmatan Jualan Data Transaksi / Sewa Harta Tanah

PERKHIDMATAN JUALAN DATA TRANSAKSI / SEWA HARTA TANAH

PENGENALAN

 • JPPH memberi perkhidmatan penjualan maklumat butiran penjualan tanah, bangunan dan kepentingan yang berkaitan sama ada secara langganan (perkhidmatan yang berterusan), secara   ad-hoc   (permohonan sekali sahaja)  atau secara  permohonan khas  tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah JPPH.
 • Maklumat data-data yang dijual adalah sebagaimana yang diperuntukkan dibawah Seksyen 4 (3) , Akta Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta 1981 (Akta 242).

PIHAK YANG BOLEH DIBEKALKAN DATA

 • Mana-mana penilai, pentaksir, ejen harta tanah dan pengurus harta yang berdaftar dengan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta Malaysia (LPPEH);
 • Mana-mana firma atau badan korporat yang dibenarkan untuk menjalankan amalan penilaian oleh LPPEH;
 • Mana-mana individu, firma, atau badan korporat yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Penilaian.

PERMOHONAN DATA TRANSAKSI/ SEWA

 • Perlu mengisi BORANG A (Jadual Keempat) (Kaedah 4), Kaedah-Kaedah Penilaian dan Perkhidmatan Harta (Pindaan) (No.3) 2018 yang boleh didapati di semua pejabat JPPH. Borang ini juga boleh dimuat turun dari laman web JPPH : http://www.jpph.gov.my
 • Permohonan hendaklah dikemukakan ke pejabat JPPH yang berkenaan berdasarkan kedudukan sesuatu harta tanah data transaksi yang ingin dimohon. Alamat semua pejabat JPPH boleh didapati di laman web JPPH.
 • Bagi permohonan secara ad-hoc, maklumat disediakan dalam tempoh 3 hari berkerja dari tarikh permohonan diterima. Bagi permohonan secara langganan, maklumat disediakan setiap bulan. Bagi permohonan khas, maklumat disediakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan diterima.

FI PERMOHONAN DATA TRANSAKSI/ SEWAAN

Sebagaimana diperuntukkan di Jadual Kelima, Kaedah Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Akta Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta (LPPEH), fi yang ditetapkan ialah :

 • RM0.60 bagi setiap transaksi bagi maklumat yangdibekalkan untuk perkhidmatan secara berterusanatau langganan. Fi minimum ialah RM6.00 bagi satu permohonan.
 • RM1.00 setiap lot atau setiap transaksi bagi maklumat yang dibekalkan untuk setiap permohonan secara ad-hoc.
 • RM 15.00 bagi setiap transaksi bagi maklumat yang dibekalkan untuk sesuatu permohonan khas tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
 • Bagi maklumat sewaan untuk pejabat/ruang perniagaan, fi yang dikenakan RM 1.00 bagi setiap tingkat yang mempunyai maklumat sewa

KAEDAH BAYARAN

Bayaran boleh dibuat sama ada melalui wang tunai, cek atau pesanan wang atas nama ‘Akauntan Negara Malaysia’ dan pembayaran akan dibuat sebelum maklumat transaksi harta disediakan oleh pejabat JPPH yang berkenaan.

Ubah Saiz Font
Contrast